Blog

Dokumenti Zapošljavanje

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalističko usavršavanje

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalističko usavršavanje

Na temelju odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), odobrenom Planu specijalizacija za 2021. godinu izdanu od Ministarstva zdravstva klasa: 131-01/21-01/125 Ur broj: 534-03-3-1/3-21-2, Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske Županije , 43000 Bjelovar, Matice hrvatske 15, raspisuje Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalističko usavršavanje.

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz :

  • epidemiologije – 1 specijalizant
  • školske i adolescentne medicine – 1 specijalizant

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati :

1. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
2. Odobrenje za samostalna rad- licenca

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti preslike dokaza o ispunjavanju općih uvjeta:

1. Presliku diplome Medicinskog fakulteta
2. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
3. Presliku odobrenje za samostalan rad – licencu
4. Životopis
5. Presliku rodnog lista ili osobne iskaznice
6. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju HZMO na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi / ureda ne stariju od 15 dana od dana objave natječaja.

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za odobravanje specijalizacije pristupnik je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:

1. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju
2. Presliku potvrde fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
3. Presliku nagrada tijekom studija
4. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
5. Popis objavljenih radova i kopije radova
6. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Informacije na telefon : 043/247-200

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju na adresu: Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko –  bilogorske Županije, 43000 Bjelovar, Matice hrvatske 15, preporučenom pošiljkom ili osobno na Urudžbeni zapisnik s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati ( navesti naziv specijalizacije za koju se podnosi zamolba) “.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati .

Pristupnici se biti pozvani na razgovor putem elektroničke pošte, a sa svim pristupnicima obaviti će se razgovor u roku 15 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni predočiti izvornike svih predanih dokumenata.

Odluka o izboru specijalizanta biti će javno objavljena na oglasnoj ploči Zavoda i na web stranici Zavoda.

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije zadržava pravo poništenja natječaja.