Blog

Zapošljavanje

Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz epidemiologije

Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz epidemiologije

Na temelju odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), odobrenom Planu specijalizacija za 2022. godinu Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske Županije , 43000 Bjelovar – Matice hrvatske 15 , raspisuje Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalističko usavršavanje.

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz :
– epidemiologije – 1 specijalizant

Opći uvjeti koje kandidat za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati :

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
 2. Odobrenje za samostalna rad- licenca

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti preslike dokaza o ispunjavanju općih uvjeta:

 1. Presliku diplome Medicinskog fakulteta
 2. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 3. Presliku odobrenje za samostalan rad – licencu
 4. Životopis
 5. Presliku rodnog lista ili osobne iskaznice
 6. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju HZMO na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi / ureda ne stariju od 15 dana od dana objave natječaja.

U svrhu utvrđivanja redoslijeda kandidata za odobravanje specijalizacije kandidat je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 1. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju
 2. Presliku potvrde fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 3. Presliku nagrada tijekom studija
 4. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
 5. Popis objavljenih radova i kopije radova
 6. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17).

Priložena dokumentacije dostavlja se u neovjerenoj preslici i na hrvatskom jeziku uz obvezu izabranog kandidata da istu dostavi u izvorniku.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se pozvati na to pravo u prijavi na natječaj i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17,98/19 i 84/21) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona-poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03,148/13 i 98/19) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar, s naznakom „prijava na natječaj za specijalizaciju- epidemiologija“

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Ustanova zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.
Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko bilogorske županije zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno članku 7. Opće uredbe o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća( Uredba 2016/679) od 27. travnja 2016. godine i članka 1.Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18).

Kandidati će biti pozvani na razgovor putem elektroničke pošte, a sa svim kandidatima obaviti će se razgovor u roku 15 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Prilikom odaziva na razgovor kandidati su obvezni predočiti izvornike svih predanih dokumenata.
Odluka o izboru specijalizanta biti će javno objavljena na oglasnoj ploči Zavoda i na web stranici Zavoda.