Blog

Zapošljavanje

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske županije

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske županije

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 100/18, 125/19 i 147/20), članka 20. 21. i 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko -bilogorske županije i Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije( broj 02-203/1-2022 od 17.05.2022. godine) , Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske županije.

Uvjeti: Visoka stručna sprema sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, te najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na natječaj kandidat za ravnatelja dužan je priložiti :
životopis, presliku diplome o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, presliku osobne iskaznice ili rodnog lista, dokaz o hrvatskom državljanstvu, elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu ne starije od objave natječaja, presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e- Građani ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave, plan i program razvoja Zavoda za mandatno razdoblje.

Ravnatelja se imenuje na mandatno razdoblje u trajanju od 4 ( četiri) godine.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17).

Priložena dokumentacije dostavlja se u neovjerenoj preslici i na hrvatskom jeziku uz obvezuizabranog kandidata da istu dostavi u izvorniku.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se pozvati na to pravo u prijavi na natječaj i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17,98/19 i 84/21) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona-poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03,148/13 i 98/19) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar, s naznakom „Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske županije – ne otvarati“.

Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja o roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Ustanova zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko- bilogorske županije zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno članku 7. Opće uredbe o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća( Uredba 2016/679) od 27. travnja 2016. godine i članka 1.Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18).

Podijeli ili printaj!