Blog

Zapošljavanje

Javni natječaj za prijem u radni odnos: čistačica – jedan (1) izvršitelj ( m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Javni natječaj za prijem u radni odnos: čistačica – jedan (1) izvršitelj ( m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko -bilogorske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 56/22) Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske županije raspisuje Javni natječaj za prijem u radni odnos: čistačica – jedan (1) izvršitelj ( m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti : osmogodišnja škola (NKV) , posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (ne stariji od dana objave natječaja), presliku osobne iskaznice ili rodnog lista, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od mjesec dana), presliku vozačke dozvole.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17).

Priložena dokumentacije dostavlja se u neovjerenoj preslici i na hrvatskom jeziku uz obvezu izabranog kandidata da istu dostavi u izvorniku.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se pozvati na to pravo u prijavi na natječaj i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17,98/19 i 84/21) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona-poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Podijeli ili printaj!