Blog

Zapošljavanje

Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo

Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme  pripravnika – zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo

Na temelju članka 23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko -bilogorske županije i odobrenog Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , dostavljenog od Ministarstva zdravstva KLASA: 023-03/21-01/776 URBROJ: 534-07-2-3/1-22-31 od 13.05.2022. godine , ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske županije raspisuje Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije za sljedeće zvanje: Pripravnik/ca – diplomirani sanitarni inženjer – VSS , 1 izvršitelj na određeno vrijeme.

Uvjeti: stručna sprema odgovarajućeg smjera, osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih
pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, bez evidentiranog radnog staža u struci.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolba, životopis, presliku diplome o
završenom obrazovanju, elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima
evidentiranim u matičnoj evidenciji (ne stariji od dana objave natječaja), presliku osobne iskaznice ili
rodnog lista, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana), potvrdu
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti (ne stariju od 30 dana).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na
muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova
(„Narodne novine“ broj 82/08, 69/17).

Priložena dokumentacije dostavlja se u neovjerenoj preslici i na hrvatskom jeziku uz obvezu
izabranog kandidata da istu dostavi u izvorniku.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se pozvati na to pravo u prijavi na natječaj i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17,98/19 i 84/21) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona-poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03,148/13 i 98/19) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja pri Zavodu za zapošljavanje Područni ured Bjelovar neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar, s naznakom „prijava na natječaj za zapošljavanje – pripravnik“

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Ustanova zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko bilogorske županije zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku 8 dana od donošenja odluke putem web stranice Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske županije www.zzjz-bjelovar.hr

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno članku 7. Opće uredbe o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća( Uredba 2016/679) od 27. travnja 2016. godine i članka 1.Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18).

Podijeli ili printaj!