Služba za zdravstvenu ekologiju

Služba za zdravstvenu ekologiju u okviru svoje djelatnosti provodi ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvalitete uzoraka vode za ljudsku potrošnju, vode za kupanje, hrane i predmeta opće uporabe te drugih uzoraka iz okoliša (površinske, podzemne i otpadne vode) radi prevencije, praćenja i unapređenja zdravlja građana i očuvanja okoliša.

Usluge navedenih poslova obavlja tim stručnjaka sa suradnicima, a prema slijedećim ovlaštenjima:

 • od Ministarstva poljoprivrede kao službeni laboratorij za hranu i hranu za životinje,
 • od Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ispunjenju posebnih uvjeta za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda,
 • od Ministarstva zdravstva za provođenje analize voda za ljudsku potrošnju u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju

Potvrda o akreditaciji Službe za zdravstvenu ekologiju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 znači da se ispitivanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti u ispitnim laboratorijima provode prema najvišim standardima, te da su laboratoriji u kojima se vrše ispitivanja po tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti međunarodno priznati i ravnopravni s drugim europskim laboratorijima koji su akreditirani prema navedenoj normi za isto područje ispitivanja.

Služba za zdravstvenu ekologiju dijeli se na 3 odjela:

1. Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda

2. Odjel za površinske vode, podzemne vode, otpadne vode i zrak

3. Odjel zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe

 

POVJERLJIVOST

Služba za zdravstvenu ekologiju je odgovorna za upravljanje svim informacijama dobivenim ili nastalim tijekom provedbe ispitivanja. Sve informacije vezane uz naručitelja usluge ili ispitivanja su tajne. Obavijesti o rezultatima ispitivanja su povjerljive i dostavljaju se isključivo naručitelju, a u slučaju zakonske obveze i tijelima propisanim važećim zakonskim aktima.

Rezultati ispitivanja i svi podaci o naručitelju zaštićeni su od neovlaštenog pristupa u elektroničkom i papirnatom obliku. Svi djelatnici Službe za zdravstvenu ekologiju obvezali su se na nepristranost prema naručitelju usluge i povjerljivost.

POLITIKA KVALITETE

Služba za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko –bilogorske županije u svom radu u laboratorijskim ispitivanjima koristi metode utvrđene pripadnim tehničkim internacionalnim normama i prihvaćene internacionalne nenormirane metode.

Uprava je opredijeljena na stalno usklađivanje svoje laboratorijske prakse sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, s ciljem poboljšavanja djelotvornosti sustava, povećanja razine usluge laboratorija, kvalitete ispitivanja i postizanja što većeg zadovoljstva naručitelja naših usluga.

Ovo postižemo kroz:

 • izbjegavanje bilo kakvog oblika diskriminacije prema naručiteljima naših ispitivanja
 • stalnim pridržavanjem propisanim metodama i postupcima ispitivanja
 • redovnim održavanjem mjerne opreme i pribora
 • našom nepristranošću i povjerljivošću prema naručiteljima
 • stalnim osposobljavanjem i izobrazbom osoblja

Stvaranje stručnog ugleda i pouzdanog partnera kod usluga laboratorijskih ispitivanja obvezuje svakog zaposlenika da se upozna s pravilima struke, propisanim metodama i internim uputama, te da ih se u radu pridržava.

PRITUŽBE

Pritužbe i povratne informacije mogu se predati usmenim, pismenim ili elektroničkim putem, na sljedeće načine:

 • upisom pritužbe u “Knjigu žalbe i pohvala”, na prijemu Službe za zdravstvenu ekologiju
 • pismeno poštom ili elektroničkom poštom (Obrazac za pritužbe može se podići osobno u Službi za zdravstvenu ekologiju ili zatražiti putem elektroničke pošte)
 • usmeno Rukovoditelju Službe za zdravstvenu ekologiju.

Za opravdane pritužbe pokreću se nesukladnosti u čijem se okviru istražuju uzroci koji su doveli do pritužbe, odnosno nesukladnosti te se definiraju potrebne popravne radnje. O poduzetim radnjama pismeno se obavještava osoba koja je uložila pritužbu.

Ukoliko se pritužba ili prigovor ocijeni neopravdanim, ne pokreću se popravne radnje, a osobi koja je uložila pritužbu odgovara se pismeno ili usmeno, ovisno o tome kako je pritužba zaprimljena.

RADNO VRIJEME

Radnim danom: 7:00 - 15:00
Subotom: 7:00 - 12:30
Službeni mobitel službe za zdravstvenu ekologiju
Centralni labaratorij
Rukovoditelj službe
Prijem uzoraka i administracija
Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda
Laboratorij za ispitivanje pitkih voda